Drogpolicy för Teaterföreningen i Mariehamn r.f.

 

Allmänt

Teaterföreningen i Mariehamn r.f. är en ideell förening som arbetar för teater, gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas inom teatern och i sin kamratskap. Hur vi som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för medlemmarna. För att kunna följa upp arbetet mot droger samt att hålla föreningens drogpolicy levande utses en "Drogansvarig" inom styrelsen.

Policy angående ALKOHOL

Utgångspunkten måste vara att verksamheten skall utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis:
* Enskilt samtal och kontakt med förälder. Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och sociala myndigheter.

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Följande regler gäller:

* Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med teaterverksamhet för barn och ungdom.
* Ingen alkoholförtäring på fester där ungdomar är med.
* Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till repetitioner, föreställningar eller annat möte.
* I de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har föreningen ett särskild stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
* Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare åtgärder.

Policy angående TOBAK

Föreningen skall:

* Uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobaksrökning och snus.
* Utöver vad som lagen föreskriver arbeta för att skapa rökfria miljöer där verksamhet bedrivs.
* Uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.
* Göra ledare och aktiva medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbeta för att konsumtionen minskar.
* Uppmana våra ungdomar att inte använda tobak. Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis: Enskilt samtal och kontakt med förälder.

Policy angående NARKOTIKA

Användning av narkotika är förbjuden.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt/varit i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande vis:

* Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter.

Ingen av våra ledare eller aktiva får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi på följande vis:

* Enskilt samtal och kontakt med polis.

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för föreningens medlemmar. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.


Styrelsen för Teaterföreningen i Mariehamn r.f.